Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przychodnia Leśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni Leśnej.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marek Lachowski, mlachowski@przychodniabajka.pl oraz Karol Jurkowski, kjurkowski@przychodniabajka.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 3430769. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Leśna, ul. Czerkaska 22 85-636 Bydgoszcz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Nie ma kontroli podczas wejścia do budynku. Wejście główne jest dostępne. Każdy gabinet lekarski jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przychodnia posiada regulowane kozetki lekarskie, biurka, krzesła z podłokietnikami. W gabinetach dla dzieci oraz diagnostycznych znajdują się fotele lekarskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Gabinet położniczo-ginekologiczny wyposażony jest w pełni regulowany i przystosowany fotel ginekologiczny. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się zarówno na parterze, jak i na I piętrze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W Przychodni Leśnej jest dostępna winda. Znajduje się ona przy wejściu do budynku głównego. Schody znajdują się wewnątrz przychodni, są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze są szerokie, osoba na wózku inwalidzkim nie będzie mieć problemu z poruszaniem się po przychodni. Zgodnie ze standardami dla osób z niepełnosprawnościami korytarze oraz balustrady posiadają wyznaczone ścieżki i są wzmocnione kolorem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przychodnia posiada pętle indukcyjne. Rejestracja wzmocniona jest głosowo. Przy jednym stanowisku rejestracji lada została obniżona tak, by osoby na wózkach inwalidzkich bez przeszkód mogły podjechać i umówić wizytę lekarską. Przy Rejestracji Ogólnej oraz na I piętrze przy oddziale rehabilitacji znajduje się plan tyflograficzny z opisem całej placówki. Przy drzwiach do gabinetów umieszczone są tabliczki informacyjne w języku Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking przed Przychodnią Leśna jest duży i bezpłatny. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dojechać pod same drzwi główne budynku. W przyszłości zostaną udostępnione 2 miejsca parkingowe tylko dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się z placówką.

do góry