Strona główna/Aktualności/Fundusze Europejskie
22/01 2020
#Aktualności

Fundusze Europejskie

Logo Uni Europejskiej, Flaga Polski, Godło Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wdrożenie projektu pod nazwą „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Logo Uni Europejskiej, Flaga Polski, Godło Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt „Świadczenie wszechstronnych usług opiekuńczych dla poprawy jakości osób niesamodzielnych w Bydgoszczy”

Nr projektu: RPKP. 09.01.02-04-0004/18 w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:
Ułatwienie i wzrost dostępnych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieście Bydgoszczy wraz z wsparciem 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31 grudnia 2019.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielna, w tym starsza i z niepełnosprawnością
osoba z otoczenia osoby w/w, w tym pełniąca obowiązki opiekuńcze
ZADANIA:

kompleksowe usługi opiekuńcze
wsparcie opiekunów faktycznych
WARTOŚĆ PROJEKTU: 298 762,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 253 948,12 zł

Świadczenie usług opiekuńczych po zakończeniu projektu

2020-01-01

Promedica GP Sp zo.o. posiada gotowość instytucjonalną dla świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Biurem Projektu, celem zapoznania się z ofertą udzielania wsparcia osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Dostępna ilość miejsc 15/15

do góry